Ochrona Danych Osobowych

W ramach usług związanych z ochroną danych osobowych oferujemy:

DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zestaw dokumentów opracowany przez specjalistów w dziedzinie prawa, spełniający wymogi ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia do art. 39a tej ustawy dla firm i jednostek organizacyjnych. Zestaw zawiera konieczną do wdrożenia dokumentację wewnętrzną i zawiera:

 • Politykę Bezpieczeństwa,
 • Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • odpowiednie wykazy ewidencyjne,
 • oświadczenia i umowy powierzenia.

Są to dokumenty wymagane do wdrożenia dla firm, które przetwarzają jedynie:

 • dane osobowe swoich pracowników,
 • dane osób uczących się u administratora danych,
 • dane członków zrzeszonych,
 • wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Autorski produkt licencyjny RBDO.PL

Zadzwoń i zamów: tel. 608695520,

e-mail: biuro@maciejsikora.pl

 

DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z INSTRUKCJĄ ZGŁOSZENIA DO GIODO I WSPARCIEM PRAWNYM

Zestaw dokumentacji wewnętrznej przygotowanej przez prawników (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, odpowiednie wykazy ewidencyjne, oświadczenia i umowy powierzenia) wraz z instrukcją zgłoszenia zbiorów do Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych i wsparciem prawnym.

Jest to oferta skierowana do wszystkich firm i jednostek z Bielska-Białej, Skoczowa, Pszczyny, Żywca i okolic, przetwarzających dane osobowe, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru GIODO, a w szczególności firm posiadających następujące zbiory:

• zbiory danych Klientów,
• rejestry korespondencji (szkół, firm, jednostek organizacyjnych),
• rejestry wysyłkowe towarów,
• rejestry reklamacji,
• zbiór danych osób zapisanych na Newsletter,
• zbiory danych osób biorących udział w konkursie,
• beneficjenci działań stowarzyszenia/klubu,
• zbiory danych darczyńców,
• rejestry uczniów, którzy wypełniają obowiązek szkolny poza daną szkołą,
• uczestnicy konkursów międzyszkolnych,
• zbiór danych osobowych czytelników czytelni,
• listy akcjonariuszy (jeśli są tam osoby fizyczne),
• księgi gości, księgi meldunkowe,
• rezerwacje imienne usług,
• wszelkie inne dane osobowe, które nie podlegają zwolnieniu.

Autorski produkt licencyjny RBDO.PL

Zadzwoń i zamów: tel. 608695520,

e-mail: biuro@maciejsikora.pl

 

DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO UZUPEŁNIENIA DANYMI PAŃSTWA FIRMY ORAZ AUDYT Z REJESTRACJĄ ZBIORÓW W GIODO

Oferujemy dokumentację wewnętrzną (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, odpowiednie wykazy ewidencyjne, oświadczenia i umowy powierzenia) uzupełnioną danymi Państwa firmy oraz indywidualny audyt i rejestrację zbiorów do Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Jest to oferta skierowana do firm z Bielska-Białej, Skoczowa, Pszczyny, Żywca i okolic, które chcą powierzyć zadanie zgłoszenia danych osobowych profesjonalnej firmie, a tym samym uzyskać pewność prawidłowej rejestracji zbiorów na podstawie przeprowadzonego audytu w Państwa organizacji.

Autorski produkt licencyjny RBDO.PL

Zadzwoń i zamów: tel. 608695520,

e-mail: biuro@maciejsikora.pl

Obowiązek Ochrony Danych Osobowych

Niezależnie od wielkości, każda firma gromadząca dane osobowe swoich pracowników i klientów jest zobowiązana do ich ochrony. Konieczność ta jest uregulowana ustawą z 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami. Nakłada ona obowiązek ochrony danych osobowych na przedsiębiorstwa, które przetwarzają te dane. "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są dokonywane na danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych (np. programów komputerowych) lub innych. Operacje, których dotyczy ustawa to m.in.: gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

[raw]

Przeprowadzenie audytu zgodności

Zarządzanie ochroną danych osobowych wymaga wdrożenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji systemów informatycznych, a także rejestracji zbiorów GIODO. Nasza firma oferuje przeprowadzenie audytu procesów przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji. Po zakończonym audycie przedstawimy raport opisujący, co należy zrobić, aby proces przetwarzania danych był zgodny z ustawą oraz wymogami GIODO.

W RAMACH AUDYTU WYKONAMY NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI

 • Zweryfikujemy legalność przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z art. 23 i 27 ustawy o ochronie danych osobowych (treść ustawy [PDF]) oraz innych przepisów,
 • określimy rodzaj przetwarzania zbiorów danych osobowych zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej,
 • Zbadamy zgodność systemów informatycznych z wymogami stawianymi przez rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (treść rozporządzenia [PDF]),
 • Sprawdzimy poziom zabezpieczeń stosowanych przez systemy informatyczne w których przetwarzane są dane osobowe,
 • Sprawdzimy poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej.

Kontakt w sprawie oferty: tel. 608695520,
e-mail: biuro@maciejsikora.pl

Przygotowanie Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych

"Papierkologia" jest nieodłączną częścią procesu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (treść rozporządzenia [PDF]), każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ma obowiązek prowadzić specjalnie w tym celu przygotowaną dokumentację.

KAŻDY ADMINISTRATOR DANYCH MUSI PRZYGOTOWAĆ I WDROŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

 • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych,
 • Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi (jeśli przetwarza dane osobowe komputerowo),
 • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • Dokumenty pracownicze (kwestionariusze osobowe, oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności),
 • Inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc.).

OFERTA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POPRZEZ INTERNET

PAKIET PODSTAWOWY - spełnienie wszystkich wymagań ustawowych

 • Zdalne przeprowadzenie audytu działalności internetowej (ankieta, e-mail, kontakt telefoniczny),
 • Analiza posiadanego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną lub Polityki prywatności (jeżeli jest) i przekazanie koniecznych i sugerowanych zmian,
 • Stworzenie nowego Regulaminu dopasowanego do prowadzonej działalności spełniającego w szczególności wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ochronie konkurencji i konsumentów oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Przekazanie szablonów pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych, czyli Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z komentarzami oraz kompletem załączników,
 • Udzielenie maksymalnie 5 kompleksowych porad informatycznych (w ciągu miesiąca trwania usługi) w zakresie ochrony danych osobowych, klauzul niedozwolonych czy świadczeniu usług drogą elektroniczną ,
 • Przesyłanie najnowszych informacji o konieczności dokonania zmian w dokumentacji w związku ze zmianami prawnymi.

Kontakt w sprawie oferty: tel. 608695520,
e-mail:
biuro@maciejsikora.pl

Wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

"

Usługa kompleksowego wdrożenia procedur i zasad wymaganych przepisami prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych polega na dostosowaniu Organizacji do zgodnego z przepisami i obejmuje:

 • Analizę i ocenę stanu obecnego z rekomendacjami rozwiązań ewentualnych odstępstw od wymogów i przepisów ochrony danych osobowych.
 • Opracowanie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz wdrożenie jej zapisów.
 • Ustalenie zakresów obowiązków Administratora bezpieczeństwa informacji, Administratora systemu informatycznego i innych osób funkcyjnych.
 • Ustalenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych.
 • Wyłonienie i identyfikacje zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji u GIODOz opracowaniem wniosków rejestracyjnych.
 • Opracowanie i wdrożenie wymaganych przepisami dokumentów takich jak: upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ewidencje osób upoważnionych, oświadczenia pracowników.
 • Opracowanie i wdrożenie umów i procedur powierzenia do przetwarzania danych osobowych. Rekomendacje uregulowań w tym zakresie z firmami zewnętrznymi.
 • Opracowanie regulaminu i harmonogramu kontroli procedur ochrony danych osobowych.
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych

Kontakt w sprawie oferty: tel. 608695520,
e-mail: biuro@maciejsikora.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Zgodnie z Art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, chyba że sam wykonuje te czynności.

Należy mieć więc w organizacji kogoś, kto dopilnuje, podpowie, skontroluje zagadnienia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Jako, że dopuszczalnym jest korzystanie z pomocy w tym zakresie z usług podmiotów zewnętrznych, oferujemy pełnienie roli ABI lub wspomaganie już wyznaczonego ABI.

Do pełnienia obowiązków Administratora bezpieczeństwa informacji oddelegowany jest konkretny specjalista posiadający bardzo dużą wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania tak złożonej usługi. Do podstawowych zadań ABI należy:

 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych;
 • Przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • Opracowanie rocznych sprawozdań;
 • Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe;
 • Organizacja wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania;
 • Prowadzenie wykazu wszystkich zbiorów danych osobowych;
 • Przygotowywanie wniosków zgłoszeniowych zbiorów danych do rejestracji GIODO;
 • Prowadzenie wykazu obszaru przetwarzania danych osobowych;
 • Nadzór nad udostępnianiem i powierzaniem danych osobowych innym podmiotom;
 • Rekomendacja i kontrola projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
 • Współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego (Informatykiem) w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe;
 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych – klauzule informacyjne i oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzane danych;
 • Podejmowanie działań w sytuacji naruszenia ochrony danych;
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników;
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych w Wydawnictwie;
 • Kontakt z GIODO – przygotowywanie odpowiedzi, reprezentowanie w czasie kontroli;
 • Rozpatrywanie skarg i zapytań od osób, których dane dotyczą.

Oferując usługę wsparcia ABI koncentrujemy się przede wszystkim na:

 • aktualizacji lub tworzeniu wymaganej przepisami dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki ich ochrony,
 • prowadzeniu wszystkich ewidencji wymaganych przepisami,
 • poprawnym wypełnianiem wszystkich obowiązków wynikających z przepisów,
 • współpracy z Działem IT, Działem Kadr, Działem Prawnym, innymi działami,
 • szkoleniu pracowników,
 • ustalaniu optymalnych relacji prawnych z podwykonawcami lub klientami w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowaniu lub opiniowaniu umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • prowadzeniu komunikacji z osobami, których dane dotyczą,
 • kontaktach z GIODO (wnioski rejestracyjne, ich aktualizacje, zapytania, postępowania administracyjne, kontrole, działania pokontrolne),
 • przygotowywaniu okresowych raportów dla kierownictwa.

Usługi są realizowane za miesięcznym, zryczałtowanym wynagrodzeniem.

Kontakt w sprawie oferty: tel. 608695520,
e-mail: biuro@maciejsikora.pl

Kontakt w sprawie oferty?

tel. 608695520,
e-mail: biuro@maciejsikora.pl.

Kontakt z nami »

Zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń 608 695 520 lub napisz biuro@maciejsikora.pl

Ostatnie realizacje

Facebook